On the Trail of Our Ancestors

Akten van Overlijden
by Donna Speer Ristenbatt

URL of this site: http://www.TrailofOurAncestors.com
Orange Beads

Death Record
(Dutch Version)

Heden den tweeden van de maand December des jaars duizend acht honderd drie en veertig, verschenen voor mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de stad IJzendijke, Provincie Zeeland, Pieter Polderdijk, oud drie en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te IJzendijke, stiefzoon van de overledene, alsmede Jozephus de Zutter oud zes en dertig jaren, van beroep kleermaker, wonende te IJzendijke, bekende van de overledene, welke mij hebben verklaard dat op den eersten van de maand December des jaars achttien honderd drie en veertig, binnen de ze gemeente, te negen ure des avonds, is overleden Tannetje Faas, oud negen en vijftig jaren, geboren te Biervliet, van beroep arbeidster, wondende te IJzendijke, weduwe van Pieter Kroes overleden te IJzendijke, dochter van Arie Faas, en van Suzaana van der Hooft, beide to Biervliet overleden.

en is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend, uitgezonderd door den eersten aangever - die verklaar de niet te kunnen schrijven, als hebbende zulks niet geleerd. De Ambtenaar voornoemd.

English Translation

Today, the second of the month December in the year 1843 appeared before me Burgomaster, Ambtenaar of the Burgerlijke Stand of the town of IJzendijke (in old form was written Yzendijke), Province of Zeeland, Pieter Polderdijk, aged forty three years, occupation laborer, residing in IJzendijke, stepson (in actuality he was the son-in-law) of the deceased, and Josephus de Zutter, aged thirty six years, occupation tailor, residing in IJzendijke, friend, who have declared that on the first of the month of December in the year 1843, in this community is deceased at nine o'clock in the evening, Tannetje Faas aged fifty nine years, born in Biervliet, occupation working woman, residing in IJzendijke, widow of Pieter Kroes, deceased in IJzendijke, daughter of Arie Faas and of Susanna van der Hooft, both deceased in Biervliet.

And the declaration (of death) almost being concluded, it, after having been read aloud to the submitters, has been signed by them and by me, except for the first witness, who declared not being able to write, having never learned the same. The aforementioned clerk.

NOTE: The marriage record of Tannetje/Tanneke states that she was baptized in Philippine and this record says she was born in Biervliet. It might be worth checking church records for Biervliet, to see if an error has been made in one of the records.

Home Page Top of Page Surnames Persons e-mail
This website is provided courtesy of Ristenbatt Vacuum Cleaner Service, Inc.
Copyright © 1996-2015 Donna E. Ristenbatt All rights reserved.
The bevelled buttons at the bottom of this page were designed
and created by David E. Ristenbatt and are copyrighted.
This site may be freely linked to but not duplicated in any fashion without my written consent.