On the Trail of Our Ancestors

Huwelijken
by Donna Speer Ristenbatt

URL of this site: http://www.TrailofOurAncestors.com
Orange Beads

Solemnization or Execution of Marriage
(Dutch Version)

NOTE: The terms given for each of the marriage records are as found on the computer of the LDS Family History Library Catalog. Of the three records mentioned thus far, this is the one that has the most information, as well as the huwelijksbijlagen or marriage appendices. When choosing records to order on microfilm, I would suggest the huwelijken and the huwelijksbijlagen, for these have the most information for genealogical purposes. You will be able to see by the following that marriage appendices or huwelijksbijlagen are available for this couple, and I did indeed order them on microfilm.

Heden den Vijfentwintigsten van de maand Mei des jaars duizend acht honderd drie en veertig, verschenen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Schoondijke, Provincie Zeeland, Pieter Kroes, oud dertig jaren, geboren te Breskens, van beroep boereknecht, wonende te Schoondijke, van staat ongehuwd, meerderjarige zoon van Pieter Kroes overleden en van Tannetje Faas, arbeidster te IJzendijke ter een; en Pieternella Kroes lees Pieternella Jongman (NB!: The burgomaster made a mistake and wrote Kroes. Scratching that would require a special note in the margin; scratching of one word approved, and this had to be signed by all those present. The Burgomaster chose another more easy route. He wrote: Pieternella Kroes "read" Pieternella Jongman.) oud twintig jaren, geboren te Biervliet, van beroep dienstmeid, wonende te Neuzen, verblijf houdende te Schoondijke; van staat ongehuwd, minderjarige dochter van Jan Jongman, werkman wonende te Neuzen en van Janneke Van Male overleden te Biervliet ter andere zijde; welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan. Vervolgens door mij gelet zijnde

Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtegnooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aaneman tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat

Pieter Kroes en Pieternella Jongman

door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk dadelijk door mij deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Leendert Verplanken oud vijf en veertig jaren, van beroep landbouwer en van Johannis Baptiste Mullie, oud acht en veertig jaren, van beroep koopman, beide wonende te Schoondijke en bekenden van de man, en Jacob Gallande oud drie en veertig jaren van beroep arbeider en van Francois Johannis Mullie oud drie en twintig jaren van beroep kleermaker, beide wonende te Schoondijke en bekenden van de vrouw, als getuigen hiertoe verzocht; die deze te zamen met den vader der vrouw en mij Burgemeester na voorle zing hebben geteekend: Hebbende de echtgenoten, daartoe verzocht zijnde, verklaart niet te kunnen schrijvenof teekenen als zulks niet geleerd hebbende.

English Translation

Today, the 25th of the month of May in the year 1843, appeared before me Burgomaster, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand of the municipality of Schoondijke, Province of Zeeland, Pieter Kroes, aged 30 years, born in Breskens, occupation farmhand, residing in Schoondijke, in status unmarried, "of age" son of Pieter Kroes deceased and of Tannetje Faas, working woman (literally: female laborer) in IJzendijke on the one hand: and Pieternella Kroes read Pieternella Jongman, aged 20 years, born in Biervliet, occupation maid (servant girl) residing in Neuzen (now Terneuzen), but now staying in Schoondijke, in status unmarried, (Minderjarig=under age, minor) daughter of Jan Jongman,workman in Neuzen (now Terneuzen) and of Janneke van Male, deceased in Biervliet on the other hand who have asked me to proceed with the solemnization of their intended marriage.

Thereupon, after I had taken notice:

All which documents have been handed over to me, to be attached to the double of the marriage-restister, that is destined to be trasnported to the Secretariat of the District Court. In accordance to their request, and after that the future spouses each separately had declared before me, and in the presence of the witnesses as named here-under, that they accept each other as spouse, and that they will faithfully fulfill all duties which are connected by law with marriage, has now been declared by me in the name of the law that:

Pieter Krose and Pieternella Jongman

are joined in marriage to each other. And immediately hereof this deed has been drafted by me and inscribed in both doubles of the marriage register of this municipality, in the presence of Leendert Verplanken aged 45 years, occupation farmer and of Johannis Baptiste Mullie, aged 48 years, occupation merchant, both living in Schoondijke and acquaintances of the man, and Jacob Gallande aged 43 years, occupation laborer, and of Francois Johannis Mullie aged 23 years, occupation tailor, both living in Schoondijke and acquaintances of the woman, requested to be witnesses; who have signed this deed together with the father of the woman and me Burgomaster, having the spouses, requested to do the same, declared not to be able to write or sign as not having learned the same.

Home Page Top of Page Surnames Persons e-mail
This website is provided courtesy of Ristenbatt Vacuum Cleaner Service, Inc.
Copyright © 1996-2015 Donna E. Ristenbatt All rights reserved.
The bevelled buttons at the bottom of this page were designed
and created by David E. Ristenbatt and are copyrighted.
This site may be freely linked to but not duplicated in any fashion without my written consent.