On the Trail of Our Ancestors

Akten van Geboorte
by Donna Speer Ristenbatt

URL of this site: http://www.TrailofOurAncestors.com
Orange Beads

Birth Record
(Dutch Version)

Heden den achtsten van de maand Juni des jaars duizend acht honderd acht en vijftig, verscheen voor mij Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Schoondijke, Provincie Zeeland, Pieter Kroes oud vijf en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Schoondijke dewelke mij heeft verklaard, dat op den achtsten van de maand Juni des jaars achttien honderd acht en vijftig des morgens te drie ure, binnen deze gemeente in het huis wijk W, nommer honderd en twee, is geboren een kind ven de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Pieternella Jongman, van beroep arbeidster, wonende te Schoondijke, zijne huisvrouw, en aan welk kind hij verklaart te geven de voornamen van:
Tannetje
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Abraham Butler, oud zeven en vertig jaren, van beroep koopman, wonende te Schoondijke, en van Thomas Bosschel Overtvelo? (unsure of spelling of this name) oud een en vijftig jaren, van beroep schilder, wonende te Schoondijke, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.

En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend. Uitgezonderd door den aangever, die verklaart niet te kunnen schrijven of teekenen als het niet geleerd hebbende. De Ambtenaar voornoemd. Anth. de Hulsken.

English Translation

Today, the eighth day of the month of June in the year 1858, appeared before me Burgomaster, Ambtenaar of the Burgelijken Stand of the municipality of Schoondijke, Province of Zeeland, Pieter Kroes, aged 45 years, occupation laborer, residing in Schoondijke who declared that on the eighth of the month of June in the year 1858 at 3 o'clock in the morning, within this municipality in District W, house number 102, is born a child of the female gender, which is his child and that of Pieternella Jongman, occupation female laborer, residing in Schoondijke, his wife, and he delcared to give the child the first name of:
Tannetje,
which declaration was done in the presence of Abraham Butler, aged 47 years, occupation merchant, residing in Schoondijke, and by Thomas Bosschel Overtvelo??, aged 51 years, occupation painter, residing in Schoondijke, as witnesses chosen by the declarant.

And is thereof immediately drawn up this document, which, after having been read aloud, has been signed by them and by me with the exception of the declarant who declares that he cannot write as not having learned that. Signed: The Ambtenaar as said before.

Home Page Top of Page Surnames Persons e-mail
This website is provided courtesy of Ristenbatt Vacuum Cleaner Service, Inc.
Copyright © 1996-2015 Donna E. Ristenbatt All rights reserved.
The bevelled buttons at the bottom of this page were designed
and created by David E. Ristenbatt and are copyrighted.
This site may be freely linked to but not duplicated in any fashion without my written consent.